Česko()

Ochrana osobních údajů

Pokud byste potřebovali jakoukoliv část textu vysvětlit, napište nám prosím na kvet@loukykvet.cz a rádi to s Vámi projdeme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Loukykvět s.r.o. (IČO: 05663687) se sídlem Mšecké Žehrovice 11, Mšecké Žehrovice, 270 64 (dále jen „správce“).

 • Emailová adresa na správce je kvet@loukykvet.cz

 • Telefonní číslo na správce je +420 314004287

 • Korespondenční adresa na správce je Mšecké Žehrovice 11, Mšecké Žehrovice, 270 64, Česká republika

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Proč osobní údaje zpracováváme?

Zpracování na základě plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, jako jsou kytice, květinové předplatné, květinové workshopy, svatby, ochod a Loukykvětí newsletter. Pro doručení kytice tedy potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, telefon a adesu pro doručení kytice. Stejně to je v případě dalších produktů.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právních povinností, nemusíme získat váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů.

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení a email

 • Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, tedy email, telefonní číslo a adresa váš kontakt na sociálních sítích

 • Údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o produktech, které jste si objednali, způsob jejich doručení a platby

Newsletter

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Váš email, abychom Vám mohli zasílat náš newsletter.

Kontaktní formulář

Pro odeslání kontaktního formuláře na webových stránkách Loukykvět je potřeba vyplnit následující údaje

 • Vaše jméno a příjmení

 • Email

Tyto údaje používáme k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat.

Kontakt

Abychom s Vámi mohli komunikovat skrze dostupné komunikační kanály (např. email, Facebook Messenger, Instagram Direct) zpracováváme Vaše jméno, email a informace o Vašem profilu (Facebook, Instagram).

Objednávka

Pokud si na našich webových stránkách objednáte kytici, květinové předplatné, květinový wokshop, svatbu, dárkový poukaz, nebo provedete objednávku přes Loukykvětí obchod (loukykvet.cz/obchod), pro realizaci objednávky zpracováváme následující osobní údaje.

 • Vaše jméno a příjmení

 • Telefon

 • Email

 • Adresa

A volitelně za účelem fakturace název, sídlo a IČO společnosti.

Cookies

Pro soubory cookies platí následující pravidla.

 • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.

 • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

 • Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností: Facebook, Google, Front App, Braintree, GoPay.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Komu osobní údaje předáváme?

Abychom mohli Vaší objednávku doručit, předáváme Vaše osobní údaje přepravní společnosti, jde o jméno, telefon a adresu pro doručení.

 • General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. (GLS)

 • Česká pošta s.p.

 • PPL CZ s.r.o.

 • JL Transport s.r.o.

 • Mesík servis s.r.o.

 • Messenger a.s.

Vaše osobní údaje můžeme za účelem jejich zpracování předat externí účetní.

Dále pak mohou být předány poskytovatelům komunikačních, účetních programů a webhostingových služeb. Příjemci osobních údajů mohou být v zemích mimo EU.

 • Google Cloud & G Suite

 • Amazon Web Services

 • DigitalOcean

 • Fakturoid

 • Front

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Kdo má přístup k osobním údajům?

Přístup k osobním údajům našich zákazníků mají pouze vybraní zaměstnanci Loukykvět s.r.o.

Kde osobní údaje uchováváte?

Osobní údaje uchováváme v datových centrech Google Cloud, Amazon Web Services a DigitalOcean.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

K osobním údajům mají přístup jen vybraní zaměstnanci Loukykvět s.r.o. Přihlášení do datových center (Google Cloud, Amazon Web Services, DigitalOcean) je podmíněno dvoufázovým přihlášením.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Jaká všechna práva máte?

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na kvet@loukykvet.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

25. 5. 2018

© 2016 → 2024 Loukykvět s.r.o.

Loukykvět s.r.o. je zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268616.
Jsme zapojeni v Systému sdruženého plněné EKO-KOM pod číslem EKF00180493.
Pro vydávání RL pasů používáme registrační číslo 0636.
Naše IČ je 05663687, DIČ CZ05663687.
Datová schránka má ID eng827q.
Číslo EORI je CZ05663687.
Jsme plátci DPH.